Posolstvo Pána Ježiša Krista v čase konca


Úvod l Podrobný obsah l Kto je William Branham? l Zo života W. M. Branhama l Stalo sa v našich dňoch l Prorok ku pohanom l Slovo Božie prišlo k prorokovi l Ježiš Kristus je Boh l Omilostenie l Čo je znovuzrodenie? l Prehliadka Nevesty l Tajomstvo Babylon - Mater smilníc l Posledná výstraha Ducha l Obžaloba l Videnie pekla l Do posledného dychu a potom... l Ponúkame l Kontakt l

Čo je podľa Biblie Znak Mesiáša?
Rozpoznávanie myšlienok a tajomstiev srdca:


1. Mojžišova 18: 9-15
... A Sára počúvala pri dveriach stánu, ktoré boli za Ním. ...
... A Hospodin riekol Abrahámovi: Prečo sa smiala Sára a riekla: či ozaj porodím ja, ktorá som už stará? ...

Ev. sv. Jána 1: 43
... A Ježiš pozrúc sa na neho povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov, ty sa budeš volať Kéfaš ...
Ev. sv. Jána 1: 48-51
Potom videl Ježiš Natanaela ísť k sebe a povedal o ňom: Hľa opravdivý Izraelita, v ktorom nieto lesti.
Natanael mu povedal: Odkiaľ ma znáš? Ježiš odpovedal a riekol mu: Prv ako ťa zavolal Filip, keď si bol pod tým fíkom, videl som ťa.

Natanael odpovedal a riekol mu: Rabbi, ty si ten Syn Boží! Ty si ten kráľ Izraelov!
A Ježiš odpovedal a riekol mu: Preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod tým fíkom, veríš? Väčšie veci ako to uvidíš.

Ev. sv. Jána 4: 1-30
... Ježiš jej povedal: Dobre si povedala, že vraj nemám muža,
lebo si mala päť mužov, a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.
Vtedy povedala žena: Pane, vidím, že si ty prorok. ...
... A žena mu povedala: viem, že príde Mesiáš, ktorý sa zovie Kristus. Keď ten príde, oznámi nám všetko. ..."Ale to jediné, čo toto má vykonať, je osláviť Boha a zjaviť Ježiša Krista. Keď On bol tu na zemi, On robil presne to isté. Všetci, ktorí čítajú Bibliu a veria tomu, nech povedia: "Amen". A On povedal, keď Ja odídem, za krátku chvíľu prídem znovu a svet Ma viacej neuvidí, to sú neveriaci. ale vy Ma uvidíte, (kto?) veriaci. Pretože Ja budem s vami, i vo vás až do skončenia sveta. Je to pravda? Potom neveriť, je hriech. "Choď a nehreš viac, alebo nebuď viac neveriaci, aby sa ti nestalo niečo horšie", povedal Ježiš. Je to pravda. Potom musíme veriť. Musíme veriť, inak zahynieme. Keby som ja bol Bohom, keby oni prijali moje slovo, bolo by to vybavené. Ale ľudia stále neprijímajú Slovo, hoci sú do cirkvi dané znamenia a zázraky, ako to zasľúbil Ježiš Kristus, že to bude. Úprimne si myslím, že On práve teraz končí s pohanmi a obráti sa hneď ku Židom. A pohania budú zanechaní vo svojich dogmách a vo všetkom čo majú, svoje vyznania a chladné formálne denominácie a cirkev bude vytrhnutá a vzatá hore a evanjelium pôjde ku Židom. Amen. Amen znamená, nech sa tak stane. No dobre.
Prepáč mi sestra. Musím na chvíľu odpružiť svoju myseľ. No, my sa nepoznáme. Ty si pre mňa úplne neznáma. Ty bývaš ďaleko odtiaľto. Prišla si z iného mesta. Máš na srdci veľa problémov. Chorá si na srdce, v prvom rade. Je to tak? Je tam množstvo temnosti. Vidím čiernu plachtu, ktorá stále takto ide za tebou. Och, to je klamstvo. Niekto na teba povedal klamstvo a to bol človek, ktorý vyznával Božské uzdravenie. Povedal, že si čarodejnica. Je to pravda? Povstal z toho úplný rozruch v tvojom zbore, je to tak? Tvoj pastor je práve teraz chorý, má obrnu. Je to pravda? Sestra, nevšímaj si, čo na teba hovoria tí ľudia. Oni klamú. To čo nie je s tvojím srdcom v poriadku, je ten kritický stav, a to sa prejavilo na tvojom srdci. Choď domov v pokoji a nech ťa Boh žehná. Si v poriadku. Nie si čarodejnica."

Úryvok z kázna Budúci Domov Nebeského Ženícha a pozemskej Nevesty:

"Na to sme tu. Koľkí z vás potrebujú sily na tú cestu? Bože, udeľ nám to! Koľkí z vás sú chorí na tele, ranení vojaci? Tucet, alebo viac. Veríte, že je tu ten neviditeľný Kráľ? Neviditeľné veci sa zjavujú cez viditeľné. On je ten istý včera, dnes i naveky, až na to fyzické telo. Teraz, ak je toto Jeho Duch, ktorý to kázal skrze mňa, On bude robiť tie skutky, ktoré robil vtedy, keď tu bol. Ó, aké nádherné!
Som na ceste do zasľúbenej zeme.

Ó, kto pôjde so mnou?
Na tie široké plochy
Žiari jeden Večný Deň
Tam Boh Syn večne vládne
A rozptyľuje noc preč
Som na ceste do zasľúbenej zeme.
Ó, kto pôjde so mnou?

Teraz, uzdravenie, ja žiadne nemám. To je všetko v Kristovi. Ale to, čo mám, dar Boží, vám dávam - vieru, Jemu veriť. Teraz, v mene Ježiša Krista, nech je každý jeden z vás uzdravený. Verte tomu. Vidíte? „Keď môžeš veriť ..."
Tá malá pani, ktorá tam sedí a hľadí na mňa. Pred pár minútami plakala a modlila sa. Je chorá na štítnu žľazu, ktorá ju trápi. Je ťa nepoznám. Si mi cudzia. Je to pravda, že? [Tá sestra hovorí, „To je pravda."] Ty nie si odtiaľto. Si z Chicaga. Pani Alexandrová. Ak je to pravda, zamávaj rukou. Teraz sa vráť do Chicaga a buď zdravá.
Čoho sa ona dotkla? Toho istého, ako tá žena s krvotokom, okraju Jeho rúcha, nie môjho.
Tu je v zhromaždení jedna pani, dúfam, že mi rozumie. Ty, ktorá si zodvihla na stranu svoju hlavu. Nepoznám ťa. Si mi cudzia, ale ty trpíš na žalúdočné problémy. Tvoj manžel sedí vedľa teba. Niečo nemá v poriadku so svojim uchom. Vaše meno je Czap. Ste mi cudzí. Nie ste odtiaľto. Ste z Michiganu. Ak je to pravda, zamávajte rukou. Vráťte sa späť do Michiganu, zdraví. Vaša viera to všetko robí. „Ak môžeš veriť, všetko je možné."
Tá pani s tými krčnými problémami, ktorá sedí tam na konci, z Georgie, oblečená v bielom. Vráť sa do Georgie zdravá. Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Veríš tomu?
Tá pani, ktorá tam sedí a díva sa mňa, na konci rady. Má problémy s postrannými dutinami. Ak tomu bude veriť, Boh ju uzdraví. Pani Brownová, ver z celého svojho srdca, Ježiš Kristus urobí... Si mi cudzia, ale On ťa pozná. Veríš tomu? Zodvihni ruku. V poriadku.
Tu niekto leží na lôžku. Povedzte jej, aby sa sem pozrela. Ona trpí dlhý čas. Ak by som ju mohol uzdraviť, urobil by som to. Ja neviem uzdravovať. Ona nie je odtiaľto, prichádza z ďaleka. Ty si z Missouri. Máš vnútorné ťažkosti. Ale ak budeš veriť z celého svojho srdca a nepochybovať, Ježiš Kristus ťa uzdraví a ty sa môžeš vrátiť do Missouri zdravá a vydávať svedectvo. Veríš tomu? Potom to príjmi a vezmi si svoje lôžko a choď domov. Ježiš Kristus ťa uzdravuje.
Veríte? Toto je identifikácia Prítomnosti toho Večného Kráľa. Veríš tomu teraz celým svojim srdcom? Teraz, On určite ubklopuje dookola celú túto budovu. Veríte tomu z celého svojho srdca? Veríte, že ste v Jeho Prítomnosti?
No, veríš a prijímaš, že si jeden z vyslancov tohoto Kráľovstva? Zodvihni ruku. Ježiš povedal, „Tieto znamenia budú sprevádzať tých, ktorí veria. Na chorých budú vzkladať ruky a budú sa mať dobre." My sme jeden druhého, vy ste časťou mňa, ja som časťou vás, my sme všetci časťou Krista. Teraz, spolu, položme svoje ruky jeden na druhého.
Tá pani práve vstala z lôžka, pohybuje sa okolo, vracia sa domov zdravá. Amen."Úvod
Späť